^Powrót do góry

Strona główna

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż decyzją Zgromadzenia Ogólnego Federacji Pracodawców Polski Zachodniej z dnia 12. grudnia 2016 r. Federacja Pracodawców Polski Zachodniej została postawiona w stan likwidacji.

 

Wszystkim Państwu serdecznie dziękujęmy za dotychczasową współpracę, niemniej jednak serdecznie zapraszamy do kontunuowania współpracy w ramach Stowarzyszenia Forum Przedsiębiorczych.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 


Szanowni Państwo,

informujemy, iż Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczych i Stowarzyszenie Eko-Biegły, współnie realizują projekt pn. „Zielone miasto – w trosce o życie i zdrowie mieszkańców Dolnego Śląska”współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Priorytet 2: Aktywne społeczeństwo, Działanie 1: Aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych. Projekt stanowi formę wsparcia realizacji zadania publicznego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Więcej inforamcji o projekcie znajdziecie Państwo na stronie internetowej lub w biurze projektu.

 

 logo ZM


O F E R T Y   N A S Z Y C H   P R A C O D A W C Ó W

  

AQUAPARK POLKOWICE – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A.

http:www.aquapark.com.pl

 

AQUAPARK

 

 

 Stowarzyszenie "EKO-BIEGŁY"

http://www.ekobiegly.pl

Eko biegły

 

 

 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu

http://mzgk.com.pl/stronaglowna

mzgk nagłówek

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu jest firmą dynamicznie i nowocześnie zarządzaną, zatrudniającą średnio 140 osób.

W ramach swojej działalności Spółka:

 • prowadzi kompleksową usługę gospodarowania odpadami – ich odbiór,
 • transport oraz unieszkodliwianie,
 • wykonuje usługi w zakresie oczyszczania miasta,
 • prowadzi letnie i zimowe utrzymanie dróg,
 • buduje i remontuje drogi, place i chodniki,
 • administruje Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu,
 • zarządza jako współwłaściciel Targowiskiem „Bolesławiec” przy ul. Wesołej w Bolesławcu,
 • administruje Targowiskiem Miejskim przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu,
 • administruje Cmentarzem Komunalnym przy ul. Śluzowej w Bolesławcu,
 • administruje obudowami na gromadzenie odpadów w pojemnikach,
 • świadczy kompleksowe usługi pogrzebowe w Zakładzie Usług Pogrzebowych „ALFA”,
 • prowadzi punkt zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego przy ul. Staszica 6 w Bolesławcu,
 • prowadzi dla mieszkańców miasta Bolesławiec Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Stanisława Staszica 6 w Bolesławcu.

 

mzgk Kalendarz1Za swoją proekologiczną i edukacyjną działalność MZGK był wielokrotnie doceniany i nagradzany przez m.in: NFOŚiGW w Warszawie, WFOŚiGW we Wrocławiu, Kapitułę Konkursu „Fair Play”, Kapitułę Konkursu Przeglądu Komunalnego o Puchar Recyklingu, Kapitułę Konkursu „Dolnośląski Klucz Sukcesy”, Prezydenta Miasta Bolesławiec, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Starostwo Powiatowe w Bolesławcu.

 

 

  Spółdzielnia STW w Bolesławcu

http://stw.boleslawiec.pl/

STW

 

PPH VITBIS Sp.z o.o.

www.vitbis.comVITBIS


 

  

kodeks2

 

 


PROGRAM DOFINANSOWANIA Z ZUS PRACODAWCÓW ZAINTERESOWANYCH POPRAWĄ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY


Szanowni Państwouprzejmie informujemy, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje program skierowany do przedsiębiorstw, które chcą poprawić bezpieczeństwo pracy, ale nie mają na to wystarczających środków.  

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa można uzyskać do 90% bezzwrotnego dofinansowania, na własny projekt związany z poprawą BHP w firmie. Pomoc udzielana jest przez ZUS w formie bezzwrotnej dotacji. Wsparciu finansowemu podlegają projekty doradcze, projekty inwestycyjne oraz doradczo-inwestycyjne. Więcej informacji znajdą Państwo w materiałach promocyjnych (plik do pobrania).


Federacja Pracodawców Polski Zachodniej jako członek Konsultacyjnej Rady Pracodawców Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu przedstawia ofertę edukacyjną uczelni:

 Atuty DSW  informatyka

 


Stowarzyszenie Eko-Biegły®

Ekobiegły

 


 

logo                      krzy                         LOGO

 

DECYZJA ADMINISTRACYJNA - OŚWIADCZENIE WOLI DYREKTORA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY

DECYZJA

 


  

Szanowni Państwo,

Akademickie Centrum Badań i Rozwoju BioR&D przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu zaprasza do współpracy na każdym etapie realizacji pomysłów i  projektów. Celem ACBiR BioR&D jest komercyjna współpraca z przedsiębiorcami i firmami poszukującymi partnera naukowego do realizacji innowacyjnych projektów, prac badawczo-rozwojowych i rozwiązywania problemów technologicznych pojawiających się w procesach związanych z wytwarzaniem żywności, zagospodarowaniem odpadów, biotechnologią i ochroną środowiska.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.acbir.ue.wroc.pl

                                            ACBiR

  


Od 1 maja 2013rprzy Federacji Pracodawców Polski Zachodniej działają Mediatorzy, którzy są do dyspozycji członków Federacji.
Stałymi mediatorami, z ramienia FPPZ są następujące osoby:
  1. Małgorzata ROJOWSKA – specjalizująca się w mediacji z prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa pracy i prawa gospodarczego,
  2. Jerzy ZWOŹDZIAK – specjalizujący się w mediacji z prawa cywilnego w zakresie ekologii (eko-mediacje),
  3. Łukasz SZAŁATA – specjalizujący się w mediacji z prawa cywilnego w zakresie ekologii (eko-mediacje).
  4. Elżbieta GIZA - specjalizująca się w mediacji z prawa cywilnego w zakresie finansów.
Wyższej wskazani mediatorzy wpisani są na listę mediatorów przy następujących Sądach:
  1. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze - ul. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra,
  2. Sąd Okręgowy w Legnicy - ul. Złotoryjska 40, 59-220 Legnica,
  3. Sąd Okręgowy w Opolu - pl. Daszyńskiego 1, 45-064 Opole,
  4. Sąd Okręgowy w Świdnicy - pl. Grunwaldzki 14, 58-100 Świdnica,
  5. Sąd Okręgowy we Wrocławiu - ul. Sądowa 1, 50-950 Wrocław,
  6. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze - pl. Słowiański 1, 65-958 Zielona Góra.
Informuję, iż mediatorzy mogą prowadzić sprawy w okręgach działania w/w sądów, tzn. również w Sądach Rejonowych.
W celu usprawnienia i przyspieszenia postępowania cywilnego, do prawa procesowego cywilnego wprowadzono instytucję mediacji. Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu. Mediacja ma ułatwić dochodzenie roszczeń w sprawach cywilnych, a jednocześnie skutecznie udzielać ochrony prawnej podmiotom - stronom postępowania. W drodze mediacji można rozstrzygnąć spór cywilnoprawny poprzez zawarcie ugody przed mediatorem. Ugoda taka będzie miała moc prawną ugody sądowej, po zatwierdzeniu jej przez sąd (art. 18315 k.p.c).
Więcej informacji w biurze FPPZ.

    


 

Projekty, które obecnie realizujemy, w tym m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 

 

 kapital ludzki  ueefs l kolor

 

                    


 Projekt "Silni i wierni" 

W dniu 22.07.2013 r. członkowie Stowarzyszenia Forum Przedsiębiorczych – Federacja Pracodawców Polski Zachodniej podjęli decyzję o uruchomieniu projektu pilotażowego pt. „Silni i wierni” („Fortiter Et Fideliter”), który finansowany jest ze środków publicznych, krajowych i zagranicznych.

Projekt służy realizacji głównych założeń programowych Unii Europejskiej w nowym okresie programowania na lata 2014-2020, tj. m.in.:

 • rozwój technologiczny i innowacje, badania naukowe: wzmacnianie działalności w zakresie badań i innowacji oraz poprawa transferu wiedzy między sektorem publicznym i prywatnym, poprawa wydajności dzięki nowym technologiom oraz rozwój w zakresie know-how organizacji, głównie MŚP, 
 • podnoszenie konkurencyjności MŚP, działania służące uwolnieniu potencjału przedsiębiorczości, promowaniu samozatrudnienia i rozwoju przedsiębiorstw, 
 • wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów. 

Wszelkie informacje o podejmowanych inicjatywach i przedsięwzięciach będą na bieżąco zamieszczane na naszej stronie internetowej. Więcej informacji o realizowanym projekcie w pliku do pobrania.

 

krzy

 

   


 

 

Federacja Pracodawców Polski Zachodniej uczestniczy również w realizacji następujących przedsięwzięć:


 

 

Trójstronna Nagroda Innowacji INNOVATION

logo-innovationspreis

Euroregion Neisse - Nysa - Nisa

 PLIKI COOKIE 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.

Copyright © 2013. Federacja Pracodawców Polski Zachodniej Rights Reserved.