Badania ilościowe

2019-01-18

Badania ilościowe są to po prostu projekty, które dążą do pomiary określonego zjawiska. Dzięki nim można określić natężenie danego zjawiska, ale także umożliwiają one wnioskowanie statystyczne. Co więcej, badania ilościowe wskazują na związki przyczynowo-skutkowe. Pomiar w badaniach ilościowych jest powtarzalny - znaczy to, że jeśli powtórzymy badanie na takiej samej próbie, za pomocą takiego samego narzędzia oraz w takich samych warunkach, wynik powinien być taki sam lub mieścić się w granicach błędu statystycznego. To właśnie dlatego można przyjąć, że wyniki badań ilościowych są odzwierciedleniem opinii danej grupy. Badania ilościowe http://www.ideacc.pl/oferta/szczegoly/obsluga-klienta mogą stanowić podwaliny na tworzenia uogólnień.


Badania ilościowe prowadzone w dość dużych próbach. Wykorzystywane są w tym celu ustandaryzowane badawcze techniki oraz narzędzia. Mają one na celu nakreślenie określonych miar danych zjawisk. Najczęściej prowadzone są na próbie, która została dobrana dzięki mniej lub bardziej rygorystycznym metodom.


Badania ilościowe nie muszą mieć na celu poznania zachowań konsumentów. Ich celem może być równie dobrze wybór optymalnej dla marketingu kompozycji narzędzi, wśród których można wymienić np. wersję opakowania czy reklamy. Wszystko po to, by działania marketingowe były możliwie jak najskuteczniejsze i namówiły klienta do dokonania zakupu. Wtedy badania ilościowe nazywamy testami.


Tak rozumiany testy mogą być przeprowadzane na niewielkich próbach. Warunkiem jest dobranie konsumentów do pewnych segmentów docelowych. Sam badacz pozbawiony jest wpływu na badanych oraz przebieg danego badania.


Badania ilościowe w postaci testów mogą wykazać skalę oraz powszechność danego zjawiska, ale nie odpowiadają one na wszystkie pytania. Wynika to z faktu, że są stosunkowo krótkie i ustandaryzowane.


Warto podkreślić, że badania ilościowe nie są przeciwstawną propozycją dla badań jakościowych. Najczęściej stosuje się pewien miks obu metod, polegający na tym, że badania jakościowe są pewnego rodzaju wstępem do badań ilościowych. Dlatego bardzo dobrze jest porównywać wyniki, jakie podają obydwa te rodzaje. Można w ten sposób dostrzec bardzo istotne z punktu widzenia badacza różnice i podobieństwa.


Aby dobrze zdecydować, czy lepszą metodą będą badania ilościowe, czy też jakościowe, trzeba dokładnie zrozumieć cele, którym dane badanie ma służyć. To bardzo istotne, gdyż źle podjęte decyzje marketingowe powodują skutek zupełnie odwrotny do zamierzonego. Jeśli więc zależy ci na wzroście sprzedaży, może się zdarzyć, że zacznie ona spadać.


Czy istnieje jakiś zakres informacji, które mogą dać nam badania ilościowe? Niekoniecznie. Wszystko zależy od najbardziej optymalnego sposobu zbierania danych, dzięki któremu możemy podzielić techniki na 3 kategorie:

  1. wskaźniki rynkowe - kiedy sytuację na rynku opisuje się liczbowo (np. rozmiar rynku, stopień jego penetracji, udział danych producentów w rynku, zmiany popytu zależne od sezonu) w sposób uogólniony i uznaje się wyniki za reprezentatywne dla całego rynku
  2. metody ustalania profilu klienta i segmentacji rynku - profil klienta może być ustalony na podstawie takich danych jak dane demograficzne (wiek, płeć, dochody, wykształcenie, wykonywany zawód, miejsce zamieszkania), a także zachowania konsumenckie (ilość zużywanych produktów, podatność na reklamę)
  3. metody gromadzenia danych dotyczących nastawienia klientów - w głównej mierze satysfakcję klienta mierzy się za pomocą badań jakościowych, jednak badania ilościowe mogą pomóc w stwierdzeniu, jak bardzo powszechna na rynku jest dana reakcja na produkt