Wypożyczalnia samochodów w Warszawie! Jak wyglądają działania spółki?

2019-01-31

Wypożyczalnia samochodów Warszawa! Jak kształtują się działania spółki?

 

Dział Handlowy jest w pierwszej kolejności odpowiedzialny za działania związane z księgowaniem faktur zakupu i sprzedaży, ewidencję towarów, przygotowanie deklaracji rozliczeniowych z tytułu podatku dochodowego i podatku VAT, obliczanie wysokości ryczałtu, określanie wysokości karty podatkowej, przygotowanie zeznań rocznych, opracowanie sprawozdań statystycznych, rozliczanie delegacji. Oprócz tego Dział Ksiąg Handlowych jest odpowiedzialny za działania związane z księgowaniem, przygotowaniem deklaracji Cit-2, Vat-7, zeznań rocznych, sprawozdań statystycznych, rozliczanie delegacji i obsługę przedsiębiorstw prowadzących pełną księgowość, jeżeli chodzi o wypożyczalnia samochodów Warszawa http://www.4rent.waw.pl.


Osoba pełniąca funkcje administracyjne odpowiedzialna jest za zaopatrzenie pozostałych działów w materiały biurowe, środki czystości, jak również powierzono jej odpowiedzialność za zadania związane ze sprawami bankowymi, takimi jak składanie przelewów, czy realizacja wpłat, jak również załatwianie spraw na poczcie, takich jak książka nadawcza, wysyłki listowe i paczki. W Przedsiębiorstwie jest obecnie zatrudnionych kilkadziesiąt osób. Znaczna część zatrudnionych to pracownicy o kilkuletnim stażu, choć nie byli oni przyjęci do pracy wraz z założeniem przedsiębiorstwa – znaczna część pracowników to młodzi, aktywni ludzie posiadający wykształcenie wyższe i średnie. Wraz z rozwojem firmy wzrastała również liczba zatrudnionych osób. Warto zapoznać się z takimi faktami decydując się na wypożyczalnia samochodów Warszawa. Jednakże zanim tak się stało, firma miała problemy z utrzymaniem pracowników. Część tych problemów tkwiła w zarówno złym sposobie przeprowadzania rekrutacji nowych pracowników oraz nie zwróceniu uwagi, na jakże bardzo istotne dla pracowników, systemy motywowania.


Jak widać po 20% zatrudnionych to osoby pracujące w firmie ponad 8 lat i ponad 6 lat Wszyscy Ci pracownicy są zatrudnieni na stałe i świadczy to o ich przywiązaniu do firmy jak również o pozytywnym nastawieniu firmy do nich. Wiedza i doświadczenie tych pracowników to najcenniejszy zasób firmy. Kolejną najliczniejszą grupę stanowią osoby zatrudnione krócej niż 2 lata – aż 40% całej załogi.

W przedsiębiorstwie X polityka płacowa realizowana jest w myśl obecnie obowiązującego Regulaminu Wynagradzania. Przepisy regulaminu obowiązują wszystkich pracowników, niezależnie od stanowiska, rodzaju, wymiaru czasu pracy i okresu, na jaki zawarta została umowa o pracę. W myśl Regulaminu Wynagrodzeń Przedsiębiorstwa X, pracownik ma prawo do wynagrodzenia odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, posiadanych kwalifikacji, a także uwzględniającego ilość i jakość świadczonej pracy, jeżeli chodzi o wypożyczalnia samochodów Warszawa. Podstawą zaszeregowania pracownika jest Taryfikator Kwalifikacyjny, określający kategorie zaszeregowania stanowisk utworzonych w Przedsiębiorstwie X, oraz wynagrodzenia kwalifikacyjne, niezbędne na poszczególnych stanowiskach pracy. Znajomość taryfikatora pozwala pracownikom ustalić na ile jego kwalifikacje odpowiadają wymaganiom stanowiska, które zajmuje. Z drugiej strony, pracownika zapoznaje się w wymogami stanowisk wyżej zaszeregowanych. Jeżeli chce w przyszłości zająć to stanowisko, ma wówczas motywację do zwiększania swoich kwalifikacji.


Działania Spółki oprócz zaangażowania w poszerzanie oferty produktowej i jej wysoką jakość obejmują również: odpowiedzialne podejście do wpływu na środowisko naturalne, etyczne postępowanie w relacjach biznesowych i zaangażowanie w życie społeczności lokalnych. Kontrola zużycia energii do produkcji betonu obejmuje każdy istotny element procesu. Dla lepszej efektywności na bieżąco przedsiębiorstwo X analizuje poziom poboru energii i paliw przez pracujące maszyny i urządzenia. Starsze i energochłonne silniki elektryczne są wymieniane na nowe - bardziej wydajne i oszczędne. Przedsiębiorstwo X dużo uwagi poświęca logistyce składowania i optymalnego wytyczania dróg transportowych dla wózków widłowych, aby zużywały jak najmniej paliwa w aspekcie wypożyczalnia samochodów Warszawa.