^Powrót do góry

Statut

STATUT

FEDERACJI  PRACODAWCÓW POLSKI  ZACHODNIEJ

 

 

 

Rozdział I   Przepisy ogólne.

 § 1.

1. Organizacja nosi nazwę Federacja Pracodawców Polski Zachodniej i jest zwana w dalszej części Statutu "Federacją".

2. Federacja może używać nazwy w języku angielskim „Employers’ Federation of Western Poland”.

3. Federacja działa na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców /Dz. U. Nr 55 poz. 235 z późn.zm./.

 § 2.

1. Siedzibą Federacji jest miasto Legnica, a terenem działania terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Federacja może prowadzić działania poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Federacja używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem siedziby Federacji.

4. Federacja używa pieczęci  honorowej z nazwą oraz datą powołania  Federacji.

5. Federacja posiada Odznaczenia Honorowe według wzoru przyjętego przez Prezydium Rady Wykonawczej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

§ 3.

Federacja jest organizacją samorządną i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.

 § 4.

Federacja może przystępować do krajowych i międzynarodowych organizacji pracodawców oraz zawierać porozumienia bądź umowy na zasadzie wolnego zrzeszania się.

 

 

 

Rozdział II   Cele i zadania Federacji oraz sposoby i formy ich realizacji.

§ 5.

Federacja ma na celu ochronę praw i reprezentowanie interesów pracodawców zrzeszonych w Związkach Pracodawców,  a  w  szczególności:

1) reprezentowanie interesów społecznych i gospodarczych pracodawców wobec związków zawodowych pracobiorców,  organów władzy, administracji i samorządów terytorialnych,

2) ochronę i reprezentowanie interesów członków w zakresie dóbr  niematerialnych,

3) działanie na rzecz tworzenia i utrzymania spokoju społecznego w stosunkach pracy,

4) oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawcy,

5) wspieranie organizacji pracodawców i prowadzenie polityki w zakresie rokowań umów  zbiorowych pracy,

6) organizowanie i wspieranie kształcenia pracodawców w  zakresie  stosunków pracy,

7) występowanie do organów posiadających inicjatywę ustawodawczą z wnioskami legislacyjnymi oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących stosunków    pracy i polityki gospodarczej,

8) prowadzenie działalności wydawniczej,studiów i badań rynkowych, doradztwa ekonomicznego i prawnego oraz wykonywanie ekspertyz na rzecz organizacji pracodawców,

9) promowanie pracodawców zrzeszonych w Związkach Pracodawców będących  członkami  Federacji,

10) kreowanie postaw przedsiębiorczych i wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych,

11) podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji ekonomicznej przede wszystkim swojego środowiska i regionu,

12) opracowanie programów rozwoju społeczno - gospodarczego uwzględniając rozwój przedsiębiorczości,

13) opracowanie programów i projektów umożliwiających występowanie o pomoc w ramach Narodowych Planów Rozwoju i innych wspierających rozwój przedsiębiorczości i społeczeństwa obywatelskiego.

§ 6.

Cele i zadania Federacji są realizowane poprzez:

1) udział w negocjacjach umów zbiorowych, branżowych, zakładowych,  tworzenie społecznych mechanizmów rozstrzygania sporów zbiorowych  i udział w ich rozstrzyganiu,

2) prowadzenie studiów i badań, wymianę poglądów, popularyzację wiedzy ekonomicznej, prawnej  i organizacyjnej,

3) zajmowanie stanowisk i prezentowanie opinii we wszystkich sprawach  związanych z gospodarką,

4) inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego, technicznego itp.,

5) występowanie w imieniu pracodawcy do agend rządowych, administracji terenowej i władz sądowych, w sprawach związanych  z działalnością pracodawcy,

6) delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władz samorządowych i agend rządowych,

7) organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do  wykonywania zadań statutowych

8) organizowanie szkoleń na rzecz członków  Związków Pracodawców,

9) realizowanie programów i projektów przeznaczonych przede wszystkim dla przedsiębiorców oraz samorządów, bezrobotnych, a także innych grup potrzebujących wsparcia w środowiskach lokalnych,

10) inne formy działania zgodne z obowiązującym prawem i sprzyjające rozwojowi statutowych celów Federacji.

 §  7.

1. Dla realizacji celów statutowych Federacja może prowadzić działalność  gospodarczą  oraz   tworzyć  w oparciu  o  przepisy  fundusze  pracownicze  i  inne  fundusze   celowe.

2. Przepis ust. 1. nie narusza ustaw zakazujących prowadzenia określonej działalności lub uzależniających jej podjęcie od uzyskania zezwolenia odpowiedniego organu państwowego.

3. Przychody uzyskane z działalności, o której mowa w ust. 1., mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych.

 

 

Rozdział III   Członkostwo.

§ 8.

Członkami Federacji mogą być związki pracodawców i inne organizacje powołane w oparciu o ustawę o organizacjach pracodawców, a także organizacje lobbingu gospodarczego działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Członkostwo w Federacji jest dobrowolne i nie ogranicza samodzielności działania członka.

§ 9.

1. O przyjęciu w poczet członków decyduje Rada Wykonawcza, na pisemny wniosek  zainteresowanego.

2. W razie odmowy przyjęcia, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Ogólnego Federacji.

 § 10.

Członkowie Federacji mają prawo do:

1) uczestniczenia,  poprzez swoich przedstawicieli, w pracach Federacji i jej organów,

2) korzystania ze wsparcia Federacji we wszystkich sprawach należących do jej kompetencji,

3) dostępu i korzystania z wszelkiej informacji o pracy Federacji,

4) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Federacji.

 § 11.

1. Członkowie Federacji związani są uchwałami podjętymi przez organy Federacji w zakresie kompetencji statutowych.

2. Członkowie zobowiązani są do:

1) aktywnego udziału, poprzez  swoich przedstawicieli, w pracach Federacji,

2) przestrzegania statutu oraz regulaminów Federacji,

3) terminowego uiszczania składek,

4) udzielania organom Federacji informacji niezbędnych dla jej działalności,

5) wspierania Federacji w wykonywaniu zadań statutowych.

 § 12.

1. Członkostwo Federacji ustaje w razie:

1) wystąpienia z Federacji,

2) rozwiązania Federacji,

3) wykluczenia z Federacji przez Radę Wykonawczą na skutek:

a) działalności członka na szkodę Federacji,

b)  nie płacenia ustalonej składki członkowskiej przez okres  5 - ciu  miesięcy,

4) likwidacji członka.

2. Wystąpienie z Federacji następuje  za  pisemnym, miesięcznym wypowiedzeniem.

3. Wykluczenie  następuje  na  mocy  uchwały  Rady  Wykonawczej, podjętej w głosowaniu jawnym,  większością   2/3    głosów,   przy   obecności co   najmniej 1/2 członków  Rady Wykonawczej.

4. Od   uchwał  Rady  Wykonawczej   w  sprawie  wykluczenia   przysługuje     odwołanie  do  Zgromadzenia Ogólnego,  w  formie  pisemnej,  w  terminie   30  dni  od   doręczenia  jej  stronie.  W okresie do posiedzenia Zgromadzenia  Ogólnego członek jest zawieszony w prawach  i obowiązkach.

5. Na podstawie uchwały Rady Wykonawczej członek Federacji może  być    zawieszony w swych prawach, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli w sprawie jego wykluczenia konieczne jest przeprowadzenie postępowania   wyjaśniającego.

6. Postępowanie  wyjaśniające,  o  którym  mowa  w  ust. 5,  bez  zbędnej  zwłoki  prowadzi  Komisja Rewizyjna.

7. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługuje żadne roszczenie do   majątku Federacji.

 § 13.

1. Ustanawia się członkostwo honorowe w Federacji Pracodawców Polski  Zachodniej.

2. Członkiem honorowym mogą być osoby fizyczne, prawne  lub instytucje,  które przyczyniają się do rozwoju ruchu pracodawców.

3. Członkiem honorowym mogą być  również  międzynarodowe organizacje pracodawców.

4. Na wniosek Rady Wykonawczej godność członka honorowego nadaje Zgromadzenie Ogólne w formie  uchwały.

5. Pozbawienie godności członka honorowego następuje w tym samym trybie.

6. Rejestr członków honorowych prowadzi Biuro Federacji.

7. Członkowie honorowi mogą uczestniczyć w posiedzeniach organów  Federacji z głosem doradczym.

 § 14.

1. Organami Federacji są:

1) Zgromadzenie Ogólne,

2) Rada Wykonawcza,

3) Prezydium,

4) Komisja Rewizyjna.

2. Organy Federacji podejmują decyzje w formie uchwał.

3. Uchwały kolegialnych organów Federacji podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,  w  obecności  co najmniej 1/2 przedstawicieli, chyba że statut postanawia inaczej.

4. Głosowanie tajne zarządza przewodniczący posiedzenia na wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania.

5. Wybory  Przewodniczącego  i  Wiceprzewodniczących  Rady Wykonawczej i członków Komisji Rewizyjnej, dokonywane są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2  przedstawicieli,  spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

6. Odwołanie członkówRady Wykonawczej, członkówPrezydium i członków Komisji Rewizyjnej następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów,  w  obecności  co najmniej  2/3  przedstawicieli.

 § 15.

1. Zgromadzenie Ogólne jest najwyższym organem Federacji.

2. W Zgromadzeniu Ogólnym uczestniczą wszyscy członkowie poprzez upoważnionych przedstawicieli.

3. Każdy członek Federacji deleguje po trzech przedstawicieli. Każdemu przedstawicielowi przysługuje jeden głos.

4. Zgromadzenie Ogólne odbywa się co najmniej raz w roku, z inicjatywy  Rady Wykonawczej.

5. Rada Wykonawcza zobowiązana jest zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne w terminie 6 tygodni od daty wpłynięcia pisemnego wniosku, w przypadku   wystąpienia z takim wnioskiem przez co najmniej 1/4 członków Federacji.

6. W przypadku, jeżeli Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne nie zostanie zwołane przez Radę Wykonawczą we wskazanym powyżej terminie, do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego upoważnieni są członkowie Federacji, którzy wystąpili z wnioskiem o jego zwołanie.

 § 16.

Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:

1) wybór i odwoływanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i członków i Rady Wykonawczej,

2) wybór i odwoływanie członków  Komisji Rewizyjnej,

3) uchwalanie programów działania Federacji,

4) uchwalanie Statutu i jego zmian,

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Wykonawczej, Komisji Rewizyjnej,

6) udzielanie absolutorium dla Rady Wykonawczej,

7) udzielanie absolutorium dla Komisji Rewizyjnej,

8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Wykonawczej w sprawie przyjęcia lub wykluczenia członka,

9) ustalanie wysokości składki członkowskiej,

10) rozwiązanie Federacji i podjęcie uchwał ustalających szczegółowo przeznaczenie i podział majątku Federacji.

§ 17.

1. Rada Wykonawcza jest organem Federacji nadzorującym jej prace w okresie między posiedzeniami Zgromadzenia Ogólnego.

2. Kadencja członkówRady Wykonawczej trwa 4 lata.

3. W skład Rady Wykonawczej wchodzą:

1) przewodniczący  i  do dziesięciu wiceprzewodniczących,

2) desygnowani przedstawiciele związków i organizacji będących członkami Federacji.

4. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Wykonawczej, w tym jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących następuje w razie:

1) upływu kadencji, z dniem odbycia Zgromadzenia Ogólnego podejmującego uchwałę w sprawie zatwierdzania sprawozdania za ostatni pełny rok kadencji członka Rady Wykonawczej,

2) ustania członkostwa w Federacji lub związku pracodawców reprezentowanego przez członka Rady,

3) ustania członkostwa w związku pracodawców wchodzącym w skład Federacji przez pracodawcę reprezentowanego przez członka Rady Wykonawczej,

4) rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Wykonawczej,

5) śmierci,

6) odwołania przez członka Federacji desygnującego członka Rady Wykonawczej,

7) odwołania przez Zgromadzenie Ogólne.

5. Posiedzenia Rady Wykonawczej odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące i są  zwoływane przez Przewodniczącego Rady Wykonawczej  lub upoważnioną przez niego osobę.

§ 18.

Do kompetencji Rady Wykonawczej należy:

1) wykonywanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego,

2) nadzór nad działalnością Prezydium,

3) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia  z organizacji pracodawców krajowych i  międzynarodowych,

4) podejmowanie uchwał w sprawie zawierania porozumień bądź umów na zasadzie  wolnego  zrzeszania   się,

5) przyjmowanie i wykluczanie członka Federacji,

6) powoływanie i odwoływanie Przewodniczących Komisji na wniosek Przewodniczącego  Rady Wykonawczej,

7) zatwierdzanie budżetu i przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu,

8) podejmowanie uchwał w sprawach tworzenia funduszy.

 § 19.

1. Organami doradczymi  Rady Wykonawczej są  Komisje Problemowe powoływane doraźnie  uchwałą  Rady  Wykonawczej.

2. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów oraz zadania i formy działania Komisji określać będą  odrębne  regulaminy.

 § 20.

1. Prezydium jest organem  wyłonionym z Rady Wykonawczej.

2. Kadencja członkówPrezydium trwa 4 lata.

3. W skład Prezydium wchodzą  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Wykonawczej.

4. Posiedzenia Prezydium  odbywają  się  co najmniej raz w miesiącu i są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Wykonawczej lub upoważnioną przez  niego  osobę.

 §  21.

Do  kompetencji  Prezydium  należy:

1) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

2) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Generalnego Federacji na wniosek Przewodniczącego Rady Wykonawczej,

3) nadzór nad działalnością Biur Federacji,

 § 22.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Federacji.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi do siedmiu osób.

3. Na pierwszym posiedzeniu, nie później jak  w  terminie 14 dni od daty  wyboru, spośród  nieograniczonej  liczby  kandydatów,  w  głosowaniu  tajnym,  zwykłą  większością  głosów,  w  obecności  co najmniej  1/2  członków,  Komisja  Rewizyjna  dokonuje  spośród  swego  składu  wyboru    Przewodniczącego   oraz   uchwala  regulamin  pracy  Komisji.

4. Wygaśnięcie mandatu członka Komisji Rewizyjnej następuje w razie:

1) upływu kadencji z dniem odbycia Zgromadzenia Ogólnego podejmującego uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za ostatni pełny rok kadencji członka Komisji Rewizyjnej.

2) ustania członkostwa w Federacji lub związku pracodawców reprezentowanego przez członka Komisji Rewizyjnej,

3) ustania członkostwa w związku pracodawców wchodzącym w skład Federacji przez pracodawcę reprezentowanego przez członka Komisji Rewizyjnej,

4) rezygnacji z pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej,

5) odwołania przez Zgromadzenie Ogólne,

6) śmierci.

5. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

 § 23.

1. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Rady Wykonawczej z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli, żądać wyjaśnień i zgłaszać określone zalecenia, oraz  prowadzić  postępowania  wyjaśniające.

2. Komisja Rewizyjna składa sprawozdania i wnioskuje o udzielenie  absolutorium dla Rady Wykonawczej na Zgromadzeniu Ogólnym.

3. Komisja Rewizyjna może zgłaszać wniosek o odwołanie członka  władz Federacji.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Wykonawczej.

 

Rozdział V   Organizacja wewnętrzna Federacji.

 § 24.

1. Pracą Biur Federacji kieruje Dyrektor Generalny zgodnie ze statutem Federacji i uchwałami organów Federacji.

2. Dyrektor Generalny podlega bezpośrednio Prezydium Rady Wykonawczej, które określa zakres jego obowiązków.

3. Stosunek pracy z Dyrektorem Generalnym nawiązuje Przewodniczący Rady Wykonawczej, ustalając  składniki i wysokość wynagrodzenia uzgodnione z  Prezydium  Rady  Wykonawczej.

4. Dyrektor Generalny przy akceptacji Przewodniczącego Rady Wykonawczej Federacji, powołuje i odwołuje oraz dokonuje zatrudnienia pracowników Biur Federacji.

5. Czynności prawnych w zakresie projektów w ramach Narodowych Planów Rozwoju i innych programów pomocowych dokonuje Dyrektor Generalny wraz z Dyrektorem ds. Organizacji Biur i Programów Pomocowych po uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Wykonawczej.

6. Dyrektor Generalny przygotowuje plan budżetu do zatwierdzenia przez Radę Wykonawczą  oraz  odpowiada  za  jego  realizację.

7. Organizację wewnętrzną i zadania Biur Federacji określa regulamin  wewnętrzny, zatwierdzony przez Prezydium na wniosek Przewodniczącego.

8. Dyrektor Generalny uczestniczy z prawem głosu we wszystkich posiedzeniach Prezydium i Rady Wykonawczej.

9. Dyrektor ds. Organizacji Biur i Programów Pomocowych uczestniczy w posiedzeniach Prezydium i Rady Wykonawczej z głosem doradczym.

 

Rozdział VI     Majątek Federacji.

 § 25.

1. Majątek Federacji stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze i prawa majątkowe.

2. Dochodami Federacji są:

1) wpływy ze składek członkowskich,

2) wpływy z własnej działalności gospodarczej,

3) dochody z majątku Federacji,

4) subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy osób lub instytucji.

3. Federacja może tworzyć fundusze:

1) statutowy,

2) zakładowe fundusze pracownicze i inne fundusze celowe tworzone w oparciu o przepisy i uchwały organów Federacji.

4. Dyrektor Generalny, Dyrektor ds. Organizacji Biur i Programów Pomocowych i Główny Księgowy sprawują nadzór nad majątkiem Federacji.

 

Rozdział VII   Reprezentacja.

§ 26.

1. Do reprezentowania Federacji upoważniony jest jednoosobowo Przewodniczący oraz działający wspólnie dwaj z Wiceprzewodniczących Rady Wykonawczej.

2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Federacji upoważnieni są działający wspólnie Przewodniczący z jednym z Wiceprzewodniczących Rady Wykonawczej, bądź dwaj Wiceprzewodniczący Rady Wykonawczej.

 

 

Rozdział VIII   Postanowienia końcowe.

§ 27.

1. Uchwała o rozwiązaniu Federacji może być podjęta  przez Zgromadzenie Ogólne w  głosowaniu  tajnym,  zwykłą większością głosów,  przy obecności co najmniej 2/3 przedstawicieli.

2. Uchwała w sprawie rozwiązania Federacji winna określać sposób jej likwidacji oraz przeznaczenie i podział majątku Federacji.

§ 28.

Zmiana  statutu  następuje  w  formie  uchwały,  podjętej przez  Zgromadzenie Ogólne,  bezwzględną większością głosów,  w  obecności  co najmniej  2/3  przedstawicieli.

 

 

Statut znowelizowano na Zgromadzeniu Ogólnym w dniu 07 grudnia 2006 r.

Copyright © 2013. Federacja Pracodawców Polski Zachodniej Rights Reserved.