^Powrót do góry

Historia

5 podstawowych zasad działania federacji

  • Być niezależnym od władz państwowych i samorządowych ale ściśle z nimi współpracować,
  • Być apolitycznym i nie wiązać się trwale z partiami politycznymi, ale orientować się w ich programach i wspierać te, które rozwiązują problemy pracodawców,
  • Reprezentować i bronić interesów pracodawców,
  • Być organizacją pracodawców o charakterze dobrowolnego zrzeszania się,
  • Przestrzegać etyki kodeksu honorowego przyjętego przez II Zgromadzenie Ogólne i znowelizowanego na VI Zgromadzeniu Ogólnym 12 września 1997r.


Historia Federacji Pracodawców Polski Zachodniej

Historia ruchu pracodawców Dolnego Śląska sięga roku 1989, kiedy to w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach osób prawnych zarejestrowano Radę Dyrektorów jako pierwszą organizację, której podmiotami byli pracodawcy. Proces spontanicznego, samoczynnego tworzenia się grup lobbingu branżowego, zainicjował powstanie szeregu związków branżowych, stało się to możliwe w dużej mierze za sprawą ustawy o organizacjach pracodawców, która weszła w życie 23 maja 1991 roku. Natomiast na terenie Dolnego Śląska kreowanie stałego, niezależnego od zawirowań społeczno-politycznych lobby gospodarczego zapoczątkowało powstanie czterech branżowych organizacji: Związku Pracodawców Przemysłu i Handlu Województwa Legnickiego, który powstał 7 października 1991 roku, Związku Pracodawców Gospodarki Komunalnej i Transportu Województwa Legnickiego, powstałego 10 października 1991 roku, Związku Pracodawców Gospodarki Żywnościowej Województwa Legnickiego, jaki utworzono 25 października 1991 roku oraz Związku Pracodawców Budownictwa Województwa Legnickiego, utworzonego 3 marca 1992 roku. Związki te już w początkowym okresie funkcjonowania za cel swojej podstawowej działalności przyjęły utworzenie skonsolidowanej struktury regionalnej, która byłaby partnerem dla Urzędu Wojewódzkiego, reprezentatywnych związków zawodowych oraz samorządu terytorialnego.

Historia organizacji, znanej dzisiaj jako Federacja Pracodawców Polski Zachodniej ma swój początek w roku 1992, gdy wspomniane cztery związki branżowe województwa legnickiego podjęły decyzję o utworzeniu regionalnej struktury, która wypełniła by szczelinę powstałą w kontaktach miedzy pracodawcami a agendami rządowymi, związkami zawodowymi i jednostkami samorządu terytorialnego, która ułatwiłaby współpracę i wzajemną komunikację, która wreszcie stałaby się równorzędnym partnerem dla wspomnianych podmiotów w zakresie realizacji zadań m.in. na rzecz rynku pracy i promowania przedsiębiorczości.

Do urzeczywistniania tej idei przystąpiono 16 czerwca 1992 roku, kiedy to Delegaci wspomnianych Związków na Zebraniu Założycielskim Federacji Pracodawców Województwa Legnickiego uchwalili statut oraz powołali Komitet Założycielski w składzie: Franciszek ŁOŚ, Edward PÓŁGRABIA, Ryszard SŁONINA, Józef SPYRA. Jednak rozpoczęcie działalności przez Federację było możliwe dopiero po złożeniu wniosku o wpisanie do rejestru w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie i wszczęciu procedury rejestracyjnej. Decyzja Sądu z dnia 8 września 1992 r. zapoczątkowała działalność Federacji Pracodawców Województwa Legnickiego.

16 września 1992 r. odbyło się I Zgromadzenie Ogólne Federacji Pracodawców Województwa Legnickiego; w strukturach Federacji znajdowało się wówczas 46 podmiotów. Celem nowo powołanej organizacji miała być przede wszystkim ochrona praw i reprezentowanie interesów pracodawców zrzeszonych w Związkach Pracodawców w stosunku do związków zawodowych, organów władzy, administracji rządowej i samorządów terytorialnych, w sytuacji nieustannie zmieniających się warunków społeczno - gospodarczych kraju. Przyjęcie pięciu podstawowych zasad, już na początku istnienia Federacji, stworzyło wyznacznik dla wszelkich dążeń zmierzających do realizacji założeń statutowych. Utworzenie i przestrzeganie tych norm zadecydowało o niepowtarzalnym charakterze Federacji, jak również powołało do życia swoisty moralny standard wśród jej członków, czego najlepszym wyrazem jest przyjęcie Kodeksu Honorowego na II Zgromadzeniu Ogólnym. Zasady te to po pierwsze - niezależność od władz państwowych i samorządowych, ale współpraca z nimi, po drugie - apolityczność ale współpraca z partiami, działającymi na rzecz pracodawców, po trzecie - reprezentowanie i ochrona interesów pracodawców, po czwarte - utrzymanie formuły dobrowolnego zrzeszania się pracodawców i w końcu - przestrzeganie etyki kodeksu honorowego Federacji.

Ewolucję struktury organizacyjnej Federacji wyznaczały na przestrzeni lat akcesje kolejnych związków pracodawców, przesunięcia i zmiany formalne podyktowane przemianami administracyjnymi w kraju, ale także nieustanne kreowanie wizerunku FPWL. Na przełomie 1994 i 1995 roku swoją działalność rozpoczyna Związek Pracodawców Zakładów Pracy Chronionej Dolnego Śląska, jako pierwsza tego typu jednostka w Polsce centrum zainteresowania stawiająca kwestie dotyczące zarządzania funduszem rehabilitacyjnym w zakładach pracy chronionej; w późniejszym okresie związek ten zajął się problemem bezrobocia i jego zwalczania w środowisku wiejskim, wśród osób niepełnosprawnych i byłych pracowników PGR. W 1995 powstaje natomiast Związek Pracodawców Ziemi Głogowskiej. Rok później utworzono zaś Związek Pracodawców Banków i Instytucji Finansowych Województwa Dolnośląskiego oraz Związek Pracodawców Kultury i Sztuki Województwa Legnickiego. Kolejną istotną zmianę w ewolucji Federacji przyniosło VII Zgromadzenie Ogólne FPWL w dniu 18 lutego 1998, kiedy to podjęto uchwałę o zmianie nazwy. Nowa nazwa - Federacja Pracodawców Polski Zachodniej pociągnęła za sobą także konieczność zmiany statutu.

Kolejne rozszerzenie Federacji nastąpiło 12 października 1998, kiedy trzy jeleniogórskie związki pracodawców, zrzeszone dotąd w Karkonoskiej Federacji Pracodawców, wstępują do Federacji Pracodawców Polski Zachodniej. Związki te to: Regionalny Związek Pracodawców w Bolesławcu, jaki powstał 6 września 1994, Regionalny Związek Pracodawców w Jeleniej Górze, powstały 7 listopada 1995 r., oraz utworzony 24 maja 1996 r. Regionalny Związek Pracodawców w Lubaniu.

Wprowadzenie reformy administracyjnej w 1991 roku spowodowało powstanie szeregu organizacji zrzeszających pracodawców, swym zasięgiem obejmujące tereny powiatów: dzierżoniowskiego, jaworskiego, kamiennogórskiego, legnickiego, polkowickiego, ząbkowickiego i złotoryjskiego.

W 1999 r. do Federacji przystąpiły dwa związki: powołany 6 stycznia Związek Pracodawców Ziemi Jaworskiej oraz powstały 25 maja 1999r.Związek Pracodawców Powiatu Polkowickiego.

Rok 2000, niezwykle owocny dla ewolucji organizacyjnej FPPZ, przyniósł wzbogacenie Federacji o cztery nowe struktury: 14 lutego przystąpił Dolnośląski Związek Pracodawców, 29 lutego - Kaczawski Klub Biznesu,10 czerwca - Dolnośląski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia, natomiast 28 grudnia nastąpiło wstąpienie Związku Pracodawców Powiatu Kamiennogórskiego.

22 lutego 2001r. powstał Legnicki Związek Pracodawców Prywatnych, a 28 września tego samego roku - Związek Pracodawców Przemysłu Surowców Mineralnych, rozwiązany 31.XII 2005r.

Rok 2003 spowodował aktywizację pracodawców okolic Lubina i Szprotawy - powstał Związek Pracodawców Ziemi Lubińskiej (25 lutego) oraz Regionalny Związek Pracodawców w Szprotawie (23 października).

02 lutego 2004 r. Stowarzyszenie "EKO-BIEGŁY" podjęło decyzję o przyłączeniu się do struktur Federacji, istotna zmiana w budowie FPPZ nastąpiła także 05 października 2004 r., gdy z połączenia Kaczawskiego Klubu Biznesu ze Związkiem Pracodawców Ziemi Złotoryjskiej powstał nowy twór - Związek Pracodawców Powiatu Złotoryjskiego. 03 marca 2005 r. Starostwo Powiatowe w Złotoryi wstąpiło w struktury Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

Rok 2006 natomiast przyniósł przede wszystkim zmiany wewnątrz struktur FPPZ, miejsce miały także dwie nowe akcesje: 23 lutego - Związek Pracodawców Gospodarki Żywnościowej Dolnego Śląska zmienił nazwę na Towarzystwo Przedsiębiorców Legnickich, 12 kwietnia do Federacji przystąpiła Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Centrum Dolnośląskie, 30 maja wstąpił Dom Technika NOT Sp. z o.o. (pozostający na łonie Federacji do sierpnia 2007 r.), natomiast ostatnia modyfikacja to zmiana nazwy Związku Pracodawców Banków i Instytucji Finansowych Dolnego Śląska na Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Ziemi Prochowickiej, co nastąpiło 24 października.

Historia Federacji to także 12 lat istnienia Biuletynu Informacyjnego, wydawanego nieprzerwanie od 1995 r., po nazwą "Pracodawca" od 1996. Regularna emisja periodyku stanowi od lat podstawowe narzędzie informacji dotyczących środowiska pracodawców. Najważniejsze wydarzenia, sylwetki pracodawców, przybliżane za pomocą ankiet Federacji, fotokronika czy galeria osobliwości w postaci cytatów najbarwniejszych person z otoczenia Federacji - to działy od lat dobrze znane wszystkim namiętnym czytelnikom federacyjnego periodyku. Na biuletyn niezmiennie składają się także artykuły informujące pracodawców o ich prawach, analizy zmieniającej się rzeczywistości na płaszczyźnie gospodarczo-społecznej, sprawozdania z działalności Federacji i z realizowanych przedsięwzięć, ekspertyzy na rzecz organizacji pracodawców, badania rynkowe, informacje dotyczące organizacji związanych partnerskimi relacjami z Federacją, promowanie strategii racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych w działalności gospodarczej i ochrony środowiska... to tylko niektóre z aspektów poruszanych od lat na łamach Pracodawcy. Niezmienna pozostaje tu chęć informowania pracodawców, dostarczania im niezbędnej wiedzy i promowania ich firm lub instytucji. Od 1995 roku do dzisiaj Pracodawca ukazał się 58 razy. Na ewolucję wizerunku Federacji wpłynęło także przyjęcie w 1995 r. własnego symbolu graficznego. Stworzone w 1995 r. logo jest obecnie rozpoznawane wśród partnerów zarówno w kraju, jak i za granicą.

Organizacja taka jak Federacja istnieje wyłącznie dzięki ludziom dobrej woli, których zaangażowanie w urzeczywistnianie idei harmonijnego budowania przedsiębiorczości. Wielu z zasłużonych nie ma już wśród nas: Ryszard SAWIŃSKI, Stanisław WNUK, Emilian BADIUK, Henryk LECHÓR, Witold PESKOWSKI, Henryk JABŁONOWSKI, Marian BŁAŻEJOWSKI, Adam GRUBMAN, Ryszard BADOŃ-LEHR, Kazimierz NIEBIESZCZAŃSKI, Adolf WOJCIEL.

Aby oddać należne honory osobom szczególnie zasłużonym dla Federacji, powołano do życia Kapitułę Federacji Pracodawców Województwa Legnickiego, która począwszy od 1996 roku przyznaje własne Odznaczenia, za wybitne zasługi na rzecz rozwoju organizacji pracodawców. Do dzisiaj, Kapituła przyznała w jedenastu edycjach 477 Odznak Honorowych, w siedmiu edycjach 183 Odznaki Honorowe "Złote", a także w pięciu edycjach 87 Odznak Honorowych "Brylantowych". Oprócz Odznaczeń, za honorowe i godne postępowanie, Federacja może uhonorować zasłużonych członków i partnerów poprzez nadanie Certyfikatu Honoru. Kapituła Certyfikatu Honoru FPPZ skorzystała z tego prawa czterokrotnie, łącznie przyznając 38 Certyfikatów Honoru. Natomiast za wybitne działania na rzecz rozwoju organizacji pracodawców i budowania społeczeństwa obywatelskiego FPPZ nadaje Srebrne Krzyże Honoru - przyznano ich 14 w pierwszej edycji. Ponadto, na wniosek Federacji Pracodawców Polski Zachodniej Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa przyznał 13 Odznak Honorowych "Za zasługi dla budownictwa". Wybitnie zasłużone osobistości z otoczenia Federacji Pracodawców Polski Zachodniej zostały także wyróżnione Odznaczeniami Państwowymi, nadanymi przez Prezydent RP - w latach 2002-2005 przyznano 40 wyróżnień.

Na początku istnienia Federacja zrzeszała 46 podmiotów, pięć lat później do jej struktur wchodziło już 170 firm. Dzięki postępującej integracji i konsolidacji w środowisku pracodawców w 2002 roku, gdy Federacja obchodziła swoje X-lecie w jej skład wchodziło już 20 związków branżowych, czyli łącznie ponad 500 pracodawców. dzisiaj natomiast, po 16 latach działalności, Federacja Pracodawców Polski Zachodniej zrzesza ponad 1000 podmiotów, pogrupowanych w 27 związkach pracodawców.

Działania na rzecz konsolidacji ruchu pracodawców, wpisujące się w strategię Federacji, to nie tylko dążenia do zwiększenia współpracy i zrzeszania nowych aktorów środowiska pracodawców. Już od początków istnienia FPWL wywieranie wpływu na procesy legislacyjne RP, poprzez prezentację opinii, propozycji i postulatów pracodawców, trwale wpisało się do katalogu działań podejmowanych przez Federację na rzecz ochrony jej członków. Przedstawiciele Federacji niejednokrotnie zabierali głos w kwestiach tworzenia samorządu gospodarczego, nowelizacji ustaw o związkach zawodowych, o organizacjach pracodawców, o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. W imieniu organizacji pracodawców zrzeszonych w FPWL poruszano także zagadnienia odnośnie zmian do aktów prawnych, które w szczególny sposób godziły w interesy pracodawców. Zadania te szczegółowo realizowano poprzez powołanie zespołu ds. inicjatywy ustawodawczej w 2004 r.

Federacja podejmuje także serię działań mających na celu zacieśnienie współpracy z partnerami i utrzymywanie stałych kontaktów z nimi. W rezultacie od 1995 roku Federacja podpisała szereg porozumień o współpracy i współdziałaniu, ukierunkowanych na zapewnienie trwałego i dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw i przedsiębiorczości na terenie województwa legnickiego. Jednocześnie nieprzerwanie od 2004 r. FPPZ podejmuje inicjatywy wpisujące się w politykę Unii Europejskiej dotyczącej współpracy przygranicznej - efektem tego jest nawiązanie Partnerstwa Transgranicznego EURES T Saksonia - Czechy - Dolny Śląsk.

Zadaniem Federacji jest również przygotowanie zrzeszonych w niej przedsiębiorców do funkcjonowania w zintegrowanej Europie, poprzez działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności pracodawców na rynku europejskim, wymiany doświadczeń i permanentnej współpracy na rzecz integracji z zachodnimi partnerami. Dlatego też w 1995 roku Federacja zaangażowała się wspólnie z Unią Przedsiębiorstw Brukselskich (UEB) w realizację programu PHARE pn. "Rozwój współpracy pomiędzy organizacjami pracodawców legnickich i brukselskich" - pierwszy program w Polsce, realizowany bez udziału centralnych struktur rządowych. Podstawowym założeniem było tu utworzenie wewnętrznej struktury organizacyjnej po stronie Federacji, która odpowiadałaby strukturze UEB, zakładano także zacieśnienie współpracy i kooperacji poprzez stworzenie stałego systemu promocji i szkoleń. Realizacja przedsięwzięcia zwieńczona została Misją Gospodarczą Bruksela - Legnica, zorganizowaną przez Federację. Również w ramach programu PHARE uruchomiono program pn. "Największe wyzwania dla pracodawców przed przystąpieniem do Unii Europejskiej", dzięki któremu przeprowadzono szkolenia REWITALIZACJA, REORIENTACJA, RESTRUKTURYZACJA, REGENERACJA, przygotowujące pracodawców do funkcjonowania w nowych warunkach Unii Europejskiej. Stworzyło to podstawy do utworzenia przy Federacji Pracodawców Polski Zachodniej "Klubu Proexport" i zorganizowanie I i II Targów FPPZ - PROEXPORT 2000 i 2001. Zaangażowanie Federacji w realizację programu PHARE zapoczątkowało nowy etap w historii FPPZ; wykorzystanie środków finansowych Unii Europejskiej stało się dla Federacji szansą na uzupełnienie działań zmierzających do realizacji celów statutowych, dzięki realizacji programów pomocowych. Od tamtej pory Federacja wiele razy aplikowała o środki na realizację programów pomocowych, z czego 22 projekty weszły w życie.

Niezwykle istotne miejsce w strategii Federacji znajdują starania na rzecz kształtowania wizerunku małych i średnich przedsiębiorstw. Wpisuje się to w rozwój instytucji rynku pracy w regionie od 1995 roku, głównie poprzez inicjatywy takie jak konkursy dla absolwentów, konferencje propagujące współdziałanie pracodawców i szkół w zatrudnianiu absolwentów, giełdy pracy w Złotoryi i Chojnowie czy Legnickie Targi Edukacyjne, ale także za sprawą Gminnych Centrów Informacji, utworzonych w Wolkowie w 2002 r., Świerzawie w 2004 r. i Złotoryi w 2005 r. Aktywność na rzecz członków organizacji pracodawców i harmonijna współpraca z partnerami społecznymi nie tylko pozytywnie wpłynęły na wytworzenie się przyjacielskich i pokojowych relacji pomiędzy podmiotami zainteresowanymi rynkiem pracy i otoczeniem pracodawców, m.in. poprzez powołanie Dolnośląskiej Rady Partnerów Społecznych przy FPPZ w 2006 r., oraz Centrum Dialogu Społecznego - inicjatywy służącej rozwojowi nowych form dialogu społecznego i partnerstwa w zakresie wybranych zagadnień z zakresu gospodarki. Poza tym udało się osiągnąć pewien stopień integracji środowiska pracodawców w regionie, co z kolei pozwoliło na podniesienie stanu świadomości tej grupy i przygotowanie jej do funkcjonowania w nowych warunkach ekonomicznych. Także promowanie regionu stało się nieodłącznym elementem inicjatyw podejmowanych przez Federację; najlepszym tego wyrazem jest działalność Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, które współtworzyła Federacja. Wynikiem działalności Stowarzyszenia było zorganizowanie w 1996 roku Dolnośląskiego Klucza Sukcesu, jako swoistej formy uhonorowania tego, co najcenniejsze i najlepsze w naszym regionie. Uroczyste wręczanie tego wyróżnienia na stałe wpisało się do kalendarza imprez kulturalnych promujących Region Dolnego Śląska.

Federacja Pracodawców Polski Zachodniej, aktywnie uczestniczy także w rozstrzyganiu problemów pracodawców w skali kraju - m.in. dzięki uczestnictwu w Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz w Naczelnej Radzie Zatrudnienia przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Od 1996 roku ukształtowała się także pośród pracodawców zrzeszonych w Federacji grupa mediatorów, negocjatorów oraz arbitrów, którzy od lat są desygnowani do współpracy z komisjami sejmowymi i senackimi; uczestniczą oni w negocjacjach w zakresie m.in. uzgadniania warunków pracy, płacy, przekształceń własnościowych i ubezpieczeń społecznych.

Federacja Pracodawców Polski Zachodniej jest jedną z najprężniej działających organizacji w Polsce, ze swoją rozbudowaną strukturą, wielością inicjatyw podejmowanych na rzecz pracodawców, rynku pracy i integracji europejskiej stanowi pobudzający bodziec dla związków branżowych. Umiejętne wykorzystanie środków finansowych Unii Europejskiej i realizacja programów pomocowych niezmiennie udowadniają, że bilans zysków i strat po przystąpieniu do struktur Wspólnot Europejskich wypada dla gospodarki polskiej niezwykle korzystnie. Ponadto, historia kilkuastoletniej współpracy FPPZ z partnerami społecznymi tak w kraju, jak i za granicą uzasadnia sens działań opartych na współdziałaniu we wspólnym dążeniu do budowania stabilnej gospodarki, ładu społecznego i dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości, której motorem są polscy pracodawcy.

Copyright © 2013. Federacja Pracodawców Polski Zachodniej Rights Reserved.