^Powrót do góry

Kodeks Honorowy

PRACODAWCA:

Art. 1.

§ 1. Kieruje się poszanowaniem prawa, wynikającym zarówno z aktów ustawodawczych jak i orzeczeń właściwych organów.
§ 2. Przestrzega zasad określonych niniejszym kodeksem.

Art. 2.

Przestrzega Statutu oraz uchwał Związku Pracodawców i Federacji Pracodawców.

Art. 3.

Aktywnie uczestniczy w realizacji zadań i programów Związku Pracodawców i Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

Art. 4.

§ 1. Przestrzega zasad uczciwości i rzetelności kupieckiej oraz dobrych obyczajów kupieckich.
§ 2. Nie stosuje praktyk monopolistycznych oraz nieuczciwej konkurencji.
§ 3. Jest wiarygodnym i rzetelnym w realizacji zawartych umów.

Art. 5.

§ 1. Dąży do zapewnienia długofalowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.
§ 2. Podejmuje działania zmierzające do osiągnięcia zdolności konkurencyjnej
na rynku towarowym i kapitałowym.
§ 3. Dąży do podnoszenia efektywności pracy kierowniczej i organizatorskiej.

Art. 6.

§ 1. Organizuje swoim pracownikom dobre warunki pracy.
§ 2. Szanuje pracownika oraz w sposób obiektywny i wymierny ocenia wkład jego pracy oraz efektywność podejmowanych działań.

Art. 7.

§ 1. Nie przyczynia się do niszczenia środowiska naturalnego.
§ 2. Wspiera, w miarę swoich możliwości, działania , które służą naprawie tego, co uległo zniszczeniu wskutek działalności gospodarczej.
§ 3. Właściwie wykorzystuje wiedzę i środki jakimi dysponuje dla zapewnienia przyszłym pokoleniom ekologicznie czystego środowiska.

Art. 8.

§ 1. Odnosi się z szacunkiem do klientów i pracowników.
§ 2. Udziela pomocy koleżeńskiej członkom Związku i Federacji Pracodawców Polski Zachodniej, jak również służy im radą w miarę potrzeby.
§ 3. Dba o pozytywny wizerunek Związku Pracodawców i Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

Art. 9.

§ 1. Dba o podnoszenie swoich kwalifikacji i wiedzy.
§ 2. Dba o swoje dobre imię i pozytywne odczucia kierowanego przedsiębiorstwa.

Art. 10.

Zabiega by kontakty w Związku Pracodawców i Federacji Pracodawców Polski Zachodniej, układały się na zasadach partnerstwa i wzajemnego poszanowania.

Art. 11.

Dla rozpatrywania sporów i skarg ustanawia się Sąd Koleżeński.

Art. 12.

§ 1. Pięcioosobowy skład Sądu Koleżeńskiego uchwala Rada Wykonawcza Federacji Pracodawców Polski Zachodniej, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, desygnowanych przez poszczególne Związki.
§ 2. Skład Sądu wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

Art. 13.

§ 1. Kadencja Sądu trwa cztery lata.
§ 2. Uzupełnienia w składzie Sądu dokonywane są w trybie art. 12 § 1 Kodeksu.

Zatwierdzono na Zgromadzeniu Ogólnym FPWL w dniu 12.09.1997 r. z obowiązkiem dokonania właściwego wpisu do deklaracji wstąpienia do Związków Pracodawców.

Copyright © 2013. Federacja Pracodawców Polski Zachodniej Rights Reserved.