^Powrót do góry

Realizacja programów pomocowych

Okres realizacji Tytuł Instytucja finansująca Cel Partner Zaangażowana kadra
27.09.1995 – 30.06.1997 Rozwój współpracy pomiędzy organizacjami pracodawców brukselskich i legnickich – program PHARE

Region Brukseli

Województwo legnickie

Utworzenie wewnętrznej struktury organizacyjnej po stronie polskiej, kompatybilnej z Unią Przedsiębiorstw Brukselskich, wymiana doświadczeń i standardów dotyczących marketingu, stworzenie stałego systemu promocji i szkoleń. Unia Przedsiębiorstw Brukselskich – lider

Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK

Ryszard BIAŁY

Artur MAZUR

29.12.1999 Największe wyzwania dla pracodawców przed przystąpieniem do Unii Europejskiej– program PHARE   Integracja środowiska pracodawców województwa dolnośląskiego przed przystąpieniem do Unii Europejskiej.  

Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK

Ryszard BIAŁY

Artur MAZUR

Janusz PRUS

Jerzy ZWOŹDZIAK

15.10.2001 – 21.12.2001 Edukacja i praktyka bezrobotnych wg standardów Unii Europejskiej w permanentnym dążeniu do podnoszenia świadomości i kwalifikacji wykonywanego zawodu na terenie powiatu ziemskiego jeleniej góry i Legnicy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Realizacja celu wynikającego z Narodowej Strategii Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich 2000-2006 oraz Narodowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2000-2001 w szczególności na Rzecz Bezrobotnych Kobiet, Bezrobotnej Młodzieży oraz Młodzieży wchodzącej na rynek pracy.  

Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK

Ryszard BIAŁY

18.07.2002 – 30.11.2002 Edukacja proekologiczna pracodawców przed przystąpieniem do Unii Europejskiej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Podniesienie świadomości pracodawców, co do znaczenia ochrony środowiska w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.  

Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK

Ryszard BIAŁY

Krzysztof STRYNKOWSKI

Jerzy ZWOŹDZIAK

18.08.2002 – 15.11.2002 Informowanie i dostosowanie pracodawców do warunków i norm prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie Informowanie pracodawców o istotnych zagadnieniach związanych z tematyką Unii Europejskiej w aspekcie harmonizacji polskiego prawa z prawem europejskim.  

Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK

Ryszard BIAŁY

02.01.2003 Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca" Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Utworzeniem Gminnego Infocentrum Przedsiębiorczości w Wilkowie. Starostwo Powiatu Złotoryjskiego, Gmina Złotoryja, Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi oraz Stowarzyszenie EPI ze Złotoryi

Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK

Ryszard BIAŁY

05.06.2003 Forum Gospodarcze wraz z konferencją "Unia dla nas" Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Przybliżenie wartości, jakie niesie dla nas członkostwo w Unii Europejskiej oraz wymiana doświadczeń i informacji pomiędzy polskimi i saksońskimi przedsiębiorcami. Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Zagłębia Miedziowego w Legnicy, Zrzeszenie Gospodarki Saksońskiej oraz Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. w Legnicy

Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK

Ryszard BIAŁY

Irena MICHALAK

28.08.2003 – 18.11.2003 Przedsiębiorcy wobec prawa ekologicznego Unii Europejskiej – eliminowanie barier handlowych poprzez ujednolicenie standardów ekologicznych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zgłębienie wiedzy ekologicznej pracodawców oraz kadry zarządzającej, zapoznanie się przedsiębiorców z prawem europejskim dotyczącym ochrony środowiska oraz podniesienie świadomości pracodawców, co do racji przestrzegania określonych norm w prowadzonej działalności gospodarczej.  

Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK

Ryszard BIAŁY

Krzysztof STRYNKOWSKI

Jerzy ZWOŹDZIAK

19 – 20.11.2003 Ogólnopolska Konferencja pn. "Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości" i Forum Gospodarcze Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Próba oceny wpływu regionalnych uwarunkowań prowadzenia działalności na rozwój zachowań przedsiębiorczych, przybliżenie korzyści jakie niesie współpraca regionalna w Unii Europejskiej oraz przekonanie do współpracy z partnerami UE poprzez wymianę informacji i doświadczeń. Starostwo Złotoryjskie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Zrzeszenie Gospodarki Saksońskiej – (VSW), Unia Przedsiębiorstw Brukselskich – (UEB) i Management Akademie Sachsen INTERNATIONAL

Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK

Ryszard BIAŁY

Irena MICHALAK

21.11.2003 Konferencja pn. "Przedstawienie problematyki dotyczącej obowiązków przedsiębiorców, producentów i handlowców w świetle przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami – opłata produktowa i depozytowa" Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  Podniesienie wiedzy z zakresu uregulowań prawnych związanych z gospodarowaniem odpadami i opakowaniami oraz podniesienie świadomości pracodawców, co do racji przestrzegania określonych norm w prowadzonej działalności gospodarczej.  

Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK

Ryszard BIAŁY

28.04.2004

Konferencja i Forum Gospodarcze pn. "Przygotowanie polskich przedsiębiorstw do funkcjonowania na Wspólnym Rynku Unii Europejskiej – nowe regulacje – wzrost znaczenia eksportu"

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Poinformowanie polskich przedsiębiorców o najbardziej aktualnych zagadnieniach związanych z rychłym przystąpieniem Polski do UE, a w szczególności przygotowanie do spełnienia norm wynikających z dostosowania się wymagań wspólnego rynku głównie w zakresie eksportu, z wykorzystania funduszy europejskich, jak również przybliżenie korzyści, jakie niesie współpraca regionalna państw w Unii Europejskiej oraz przekonanie do współpracy z partnerami UE poprzez wymianę informacji i doświadczeń.  

Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK

Ryszard BIAŁY

Irena MICHALAK

17 – 19.05.2004 Wyjazdowe warsztaty pn. "Inicjatywy wspierające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w działaniach na rynku europejskim" Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Upowszechnienie polskich osiągnięć i doświadczeń za granicą oraz zapewnienie silniejszej i efektywniejszej reprezentacji interesów małych i średnich przedsiębiorstw na forum międzynarodowym. Akademia Zarządzania (Management Akademie Sachsen INTERNATIONAL

Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK

Ryszard BIAŁY

04.06.2004 Konferencja pn. "Przedsiębiorcy wobec standardów ekologicznych nowej Europy" w ramach Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Uświadomienie przedsiębiorców o zachodzących negatywnych zmianach w środowisku naturalnym oraz przygotowanie do absorpcji środków unijnych na przedsięwzięcia i inwestycje ekologiczne, jak również zaprezentowanie nowych narzędzi w identyfikacji zagrożeń środowiskowych. Naczelna Organizacja Techniczna NOT Zagłębia Miedziowego w Legnicy oraz Stowarzyszenie "EKO-BIEGŁY" z Wrocławia, a także Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy oraz Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy

Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK

Ryszard BIAŁY

Krzysztof STRYNKOWSKI

Jerzy ZWOŹDZIAK

09.2004 –  03.2005 Konkurs "Lokalna inicjatywa wspierająca utworzenie centrum wspierania przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego dla bezrobotnych" – Program PHARE 2002 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Utworzenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i Doradztwa Zawodowego dla Bezrobotnych w Legnicy. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy, Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Zagłębia Miedziowego w Legnicy, Agencja Rozwoju Regionalnego "ARLEG" S.A. w Legnicy, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, Euroregion Neisse-Nisa-Nysa oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK

Ryszard BIAŁY

09.2004 Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca" Ministerstwo Gospodarki i Pracy Utworzenie Gminnego Infocentrum Przedsiębiorczości w Świerzawie. Starostwo Powiatu Złotoryjskiego, Urząd Miasta i Gminy Świerzawa, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi oraz Stowarzyszenie EPI ze Złotoryi

Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK

Ryszard BIAŁY

01.04.2005 – 31.01.2008 "Języki obce kluczem do wzrostu konkurencyjności firm z regionu legnickiego i wrocławskiego" Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Podniesienie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób pracujących poprzez przeprowadzenie szkoleń językowych z języka angielskiego i niemieckiego. Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Zagłębia Miedziowego w Legnicy

Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK

Ryszard BIAŁY

Monika MENDEL

Marta PALICA

01.04.2005 – 31.01.2008 "Języki obce kluczem do wzrostu konkurencyjności firm z regionu polkowickiego i bolesławieckiego" Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Podniesienie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób pracujących poprzez przeprowadzenie szkoleń językowych z języka angielskiego i niemieckiego. Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Zagłębia Miedziowego w Legnicy

Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK

Ryszard BIAŁY

Monika MENDEL

Marta PALICA

01.04.2005 – 30.04.2007 "Dolnośląski Rynek Usług Socjalnych – stan obecny i perspektywy rozwoju" Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Diagnoza rynku usług socjalnych na Dolnym Śląsku i przedstawienie perspektyw i kierunków rozwoju z uwzględnieniem oddziaływań otoczenia.  

Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK

Ryszard BIAŁY

Monika MENDEL

Marta PALICA

Wojciech SKIBA

Anna ŻABIŃSKA

Dariusz SZREDER

28.04.2005 Konferencja "Korzyści czy koszty? – podsumowanie pierwszego roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w sektorze MSP" Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Upowszechnienie i zaprezentowanie efektów pierwszego roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. pod honorowym patronatem Wojewody Dolnośląskiego

Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK

Ryszard BIAŁY

07.06.2005 "Aktywne ścieżki poszukiwania pracy wśród młodzieży" Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie Programem została objęta bezrobotna młodzież, która nie ukończyła 26 roku życia i była zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w powiecie legnickim, lubińskim, głogowskim, górowskim, złotoryjskim oraz jaworskim. – Federacja zorganizowała konferencję pn. "Pracodawcy wobec aktywnej polityki rynku pracy - podejmowanie pozytywnych działań w zakresie ograniczania bezrobocia wśród lokalnej młodzieży". Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG w Legnicy – lider

Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK

Ryszard BIAŁY

06.2005 – 06.2008 "Rodzic - Pracownik - Rozwój Zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego" Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (IW EQUAL) Zwalczanie wszelkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Dolnośląskie – lider

Partnerzy projektu oprócz Federacji:

Agencja Rozwoju Regionalnego "ARLEG" S.A., Główny Instytut Górnictwa, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "SOLIDARNOŚĆ", Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego "MEDIATOR", Stowarzyszenie PEGAZ, Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "EVOLUTIO", Stowarzyszenie "Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska", Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).

Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK

Ryszard BIAŁY

Monika MENDEL

Marta PALICA

Taida PANKOWSKA

07.2005 Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca" Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Utworzenie Gminnego Infocentrum Przedsiębiorczości w Złotoryi.

Starostwo Powiatu Złotoryjskiego oraz Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi

Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK

Ryszard BIAŁY

01.01.2006 – 31.12.2007 "Partnerstwo jako forma aktywnej polityki rynku pracy" Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Rozwijanie dialogu społecznego poprzez włączanie różnorodnych partnerów społecznych do wspólnych działań partnerskich poprzez wypracowanie mechanizmów konsultacji oraz planów działań w zakresie wspierania lokalnych rynków pracy.  

Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK

Ryszard BIAŁY

Monika MENDEL

Marta PALICA

01.08.2006 – 31.03.2008 "Droga do zatrudnienia. Mapa uwarunkowań aktywizacji niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku" Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie mapy –  indeksu potrzeb w obszarze rehabilitacji zawodowej reprezentatywnej dla ogółu osób ze znaczną i umiarkowaną niepełnosprawnością na Dolnym Śląsku.  

Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK

Ryszard BIAŁY

Monika MENDEL

Marta PALICA

Taida PANKOWSKA

Wojciech SKIBA

Anna ŻABIŃSKA

Dariusz SZREDER

01.09.2008 – 31.07.2009 "Pracuję u siebie" Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Promowanie przedsiębiorczości i stwarzanie warunków sprzyjających powstawaniu nowych firm poprzez przeprowadzenie cyklu bezpłatnych szkoleń i doradztwa dla grupy 80 osób.  

Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK

Ryszard BIAŁY

Monika MENDEL

Marta PALICA

Taida PANKOWSKA

Kazimierz FILIPOWICZ

Krzysztof SAFIN

Władysław SZUREK

01.01.2009 – 31.12.2010 "Barometr lokalnego rynku pracy" Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Poprawa skuteczności działań wspierających aktywność na lokalnym rynku pracy w powiecie złotoryjskim, głownie poprzez analizę sytuacji bieżącej oraz przewidywanej na lokalnym rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi – lider

Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK

Ryszard BIAŁY

Monika MENDEL

Marta PALICA

Taida PANKOWSKA

Krzysztof SAFIN

Janusz PRUS

01.08.2009 – 30.06.2010 "Modele sieci partnerstw a zarządzanie zmianą gospodarczą" Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Zawiązanie 7 partnerstw lokalnych – powiatowych (głogowskim, polkowickim, lubińskim, legnickim, bolesławieckim, złotoryjskim i jeleniogórskim) oraz opracowanie dla nich strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą.  

Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK

Ryszard BIAŁY

Monika MENDEL

Marta PALICA

Taida PANKOWSKA

Władysław BAKALARZ

Sławomir MAJEWSKI

Konrad ROKASZEWSKI

Krzysztof SAFIN

Władysław SZUREK

Sławomir WIECZOREK Bożena ZAJĄC

01.12.2009 – 31.03.2010 "Dolnośląska Platforma Innowacji (DPI)" Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Przyczynienie się do wyeliminowania barier istniejących na terenie Dolnego Śląska w zakresie współpracy i komunikacji w sferze badań i rozwoju z firmami – ułatwienie transferu wiedzy i innowacji poprzez utworzenie "Dolnośląskiej Sieci Promocji i Innowacji Transferu Technologii".

Netline Group Sp. z o.o. – lider

Partnerzy:

KGHM Letia Legnicki Park Technologiczny S.A., DOZAMEL Sp. z o.o., Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu oraz Powiat Złotoryjski.

Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK

Ryszard BIAŁY

Monika MENDEL

Marta PALICA

Taida PANKOWSKA

01.12.2009 – 30.06.2010 "Pracownik 45+ Słoneczna energia" Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Projekt promocyjny – przeprowadzenie kampanii upowszechniającej zasadę równości, różnorodności oraz zarządzania wiekiem. Celem głównym projektu był wzrost poziomu świadomości w zakresie zasad i korzyści płynących z zatrudniania pracowników 45+.  

Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK

Ryszard BIAŁY

Monika MENDEL

Marta PALICA

Taida PANKOWSKA

Grzegorz FRONCKIEWICZ

Elżbieta LEMAŃSKA

Władysław NIEMAS

Władysław SZUREK

Katarzyna SZUREK-GUZIAK

01.12.2009 – 30.11.2010 "Wiedza – najlepszą inwestycją" Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Zwiększenie uczestnictwa osób w wieku 25-64 lat (oraz osób nieuczących się w wieku 18-24 lat) w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych w oparciu o wysokiej jakości usługi doradcze w zakresie wyboru ścieżki kształcenia formalnego w kontekście aktualnych potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy.  

Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK

Ryszard BIAŁY

Monika MENDEL

Marta PALICA

Taida PANKOWSKA Elżbieta SITKO

17.05.2010 – 30.06.2011 „Bliżej realiów rynkowych – wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami” Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Podwyższenie i dostosowania kwalifikacji zawodowych studentów adekwatnie do wymagań rynku pracy, m.in. poprzez staże zawodowe. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy – lider i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie – partner

Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK

Ryszard BIAŁY

Marta PALICA

01.10.2010 – 30.11.2011 „MEGA dialog w partnerstwie” Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Promowanie dialogu społecznego i współpracy partnerskiej poprzez przygotowanie partnerów społecznych do realizacji zadań z zakresu dialogu społecznego, prowadzących do trwałych rozwiązań na tle społecznym i ekonomicznym.  

Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK

Ryszard BIAŁY

Monika MENDEL

Marta PALICA

Elżbieta SITKO

Władysław BAKALARZ

Janusz PRUS

Konrad ROKASZEWSKI Krzysztof SAFIN

Władysław SZUREK

Bożena ZAJĄC

01.12.2010 – 30.11.2011 „Partnerstwa EURO 2012”   Aktualizacja lokalnych strategii (powiat głogowski, polkowicki, lubiński, legnicki, bolesławiecki, złotoryjski, jeleniogórski, jaworski i kamiennogórski), z uwzględnieniem rozwoju sportu, turystyki i kultury w związku z EURO 2012.  

Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK

Ryszard BIAŁY

Monika MENDEL

Marta PALICA

Władysław BAKALARZ

Artur DUBIŃSKI

Urszula FILIPCZUK

Urszula ŁAŻEWSKA

Konrad ROKASZEWSKI

Zdzisław ROJOWSKI

Krzysztof SAFIN

Władysław SZUREK

Katarzyna SZUREK-GUZIAK

Piotr TUTAK

Bożena  ZAJĄC

01.12.2010 – 30.06.2012 „Dolny Śląsk gotowy na EURO 2012” Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Wsparcie rozwoju potencjału dolnośląskich Małych i Średnich Przedsiębiorstw (działających w branży hotelarskiej i gastronomicznej), w kontekście przygotowań Dolnego Śląska do organizacji EURO 2012. Centrum Wspierania Biznesu Europea sp. z o.o.

Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK

Ryszard BIAŁY

Monika MENDEL

Marta PALICA

Elżbieta SITKO

Piotr TUTAK

01.02.2011 – 31.07.2012 „Współpraca na rzecz Rozwoju Zasobów Ludzkich” Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Zbudowanie trwałego partnerstwa na rzecz Rozwoju Zasobów Ludzkich pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi na rynku pracy, przeciwdziałającymi bezrobociu, wykluczeniu społecznemu i zawodowemu, instytucjami publicznymi działającymi w obszarze rynku pracy, przedstawicielami nauki i oświaty i przedstawicielami z terenu Dolnego Śląska przy współpracy partnera czeskiego. Powiatowa Izba Gospodarcza w Libercu (OHK)

Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK

Ryszard BIAŁY

Monika MENDEL

Marta PALICA

Elżbieta SITKO

Władysław BAKALARZ

Urszula FILIPCZUK

Elżbieta LEMAŃSKA

Michal MELINCSJAR

Błażej PRUS

Martin PROCHAZKA

Vendulka PROCHAZKOVA

Krzysztof SAFIN   

Katarzyna SZUREK-GUZIAK

Władysław SZUREK

Piotr TUTAK

Eddy ZIELIŃSKI

01.07.2012

-

31.07.2014

"Elastyczne formy zatrudnienia alternatywą na kryzys" Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Upowszechnianie elastycznych form zatrudnienia na terenie Dolnego Śląska na podstawie doświadczeń polsko-czeskich. Powiatowa Izba Gospodarcza w Libercu (OHK)

Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK

Ryszard BIAŁY

Monika MENDEL

Elżbieta SITKO

Janusz ADAMCZYK

Władysław BAKALARZ

Artur DUBIŃSKI

Michal MELINCSJAR

Martin PROCHAZKA

Vendulka PROCHAZKOVA

Janusz PRUS

Jarosław RUBIN

Krzysztof SAFIN

Wiesław SAGAN

Władysław SZUREK

01.09.2012 – 31.07.2013 "DIALOG - WSPÓŁPRACA - PARTNERSTWO na rzecz adaptacyjności przedsiębiorstw" Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Stworzenie Modelu Współpracy na rzecz adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw, poprzez współpracę przedstawicieli organizacji pracodawców i związków zawodowych, a także partnerów społecznych z Dolnego Śląska. Region Jeleniogórski NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK

Ryszard BIAŁY

Monika MENDEL

Elżbieta SITKO

Janusz PRUS

Krzysztof SAFIN

Władysław SZUREK

Bogusław WOJTAS

01.09.2013 – 30.06.2015 „Od innowacji do zysku” Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Intensyfikacja powiązań sfery badawczo-rozwojowej z przedsiębiorstwami polegająca na nawiązaniu bezpośrednich kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami a pracownikami naukowymi. Powiatowa Izba Gospodarcza w Libercu (OHK)

Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK

Ryszard BIAŁY

Monika MENDEL

Elżbieta SITKO

Paulina SNARSKA

Janusz ADAMCZYK

Władysław BAKALARZ

Małgorzata BEDNARSKA

Michal MELINCSJAR

Martin PROCHAZKA

Vendulka PROCHAZKOVA

Janusz PRUS

Jarosław RUBIN

Krzysztof SAFIN

Wiesław SAGAN

Łukasz SZAŁATA

2014 – 2020 „Silni i wierni”   Rozwój technologiczny i innowacje, podnoszenie konkurencyjności MŚP, ochrona środowiska itp.  Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczych

Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK

Ryszard BIAŁY

Monika MENDEL

Elżbieta SITKO

01.06.2015 – 31.12.2015 „Dialog proekologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska” Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zaangażowanie obywateli w wypracowanie modelowych rozwiązań i scenariuszy proekologicznych. Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczych i Stowarzyszenie Eko-Biegły - liderzy

Ryszard BIAŁY

Monika MENDEL

Elżbieta SITKO

Magdalena BARTOSIK

Mateusz CUSKE

Agata PIECHOCKA

Janusz PRUS

Łukasz SZAŁATA

Kamil WIŚNIEWSKI

Jerzy ZWOŹDZIAK

Copyright © 2013. Federacja Pracodawców Polski Zachodniej Rights Reserved.