^Powrót do góry

EFS

Co to jest Europejski Fundusz Społeczny?

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z najstarszych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (UE). Powstał w 1957 r., zgodnie z postanowieniami Traktatów Rzymskich. EFS finansuje działania państw członkowskich UE, skupiające się na przeciwdziałaniu bezrobociu, wspieraniu rozwoju zasobów ludzkich oraz integracji socjalnej na rynku pracy. Wszystkie działania podejmowane w ramach EFS są zgodne z Europejską Strategią Zatrudnienia. Zadania dla EFS, nazywane obszarami wsparcia, wyznacza Rada Europejska. Do obszarów wsparcia należą:

  1. Aktywne formy walki z bezrobociem (m.in. aktywizacja zawodowa bezrobotnych i osób zagrożonych bezrobociem, przeciwdziałanie długotrwałemu bezrobociu).
  2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (m.in. wyrównywanie szans w dostępie do rynku pracy takich grup, jak niepełnosprawni, imigranci, byli więźniowie).
  3. Rozwój kształcenie ustawicznego (m.in. podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie umiejętności zawodowych, szkolenia zawodowe, uzupełnianie braków w edukacji, dostosowywanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy).
  4. Doskonalenie kadr i rozwój przedsiębiorczości (m.in. wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, promocja wykwalifikowanej siły roboczej, doradztwo i szkolenia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą).
  5. Aktywizacja zawodowa kobiet (m.in. zwiększenie dostępu kobiet do rynku pracy, zmniejszanie dysproporcji w dostępie do zatrudnienia).

Zakłada się, iż wszystkie działania podejmowane w ramach obszarów wsparcia przyczynią się do wzmocnienia więzi wewnętrznej pomiędzy uczestnikami Unii Europejskiej, a także do poprawy jakości życia społeczności lokalnych.

W pierwszych latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej (2004-2006), środki Europejskiego Funduszu Społecznego będą wspierać realizację:

  • Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
  • Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Część środków z EFS zostanie przeznaczona na udział w Inicjatywie Wspólnotowej EQUAL.

Copyright © 2013. Federacja Pracodawców Polski Zachodniej Rights Reserved.